MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ NA LOGO

banner-industrial-heritage-v4_na-web

propagácia priemyselného dedičstva v4 pre jeho zachovanie a cestovný ruch…

Prezentácia industriálneho dedičstva V4 pre ochranu a turizmus

Design factory o.z. (DF) v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave (FAD STU) vyhlasuje verejnú medzinárodnú neanonymnú študentskú dizajnérsku súťaž na logo a vizuálny štýl projektu Vyšehradského fondu:

Cieľom súťaže je vytvorenie nového moderného loga a vizuálneho štýlu, ktoré sa stanú súčasťou budovania identity projektu. Osobitný dôraz sa kladie na zvyšovanie povedomia mladých ľudí o vyšehradskej spolupráci a spoločnej priemyselnej histórii V4 ako o regionálnom kultúrnom dedičstve.

Účastníci spoznajú hlavnú myšlienku a ciele projektu, historický a súčasný kontext konverzií regionálneho priemyselného dedičstva. Ponúknu kompletný návrh loga projektu (obsah, tvarový dizajn, možné aplikácie), ktoré bude základom vizuálnej identity webovej stránky projektu, ako aj všetkých prezentačných a propagačných materiálov.

Jednotný vizuálny štýl projektu „Industriálne dedičstvo V4“ je dôležitou súčasťou komunikácie projektu. Logo by malo byť navrhnuté tak, aby prezentovalo destinácie a trasy priemyselného dedičstva a ich aktivity trvalo udržateľného cestovného ruchu v regiónoch. Logo môže byť súčasne aj značkou kvality pre vybrané priemyselné pamiatky.

Návrh vizuálnej podoby návrhu loga by mal zviditeľniť nevyužitý potenciál priemyselných pamiatok a ich konverzií, reagovať na aktuálne vizuálne a digitálne trendy.

Súťaž je vypísaná dňa:

15.02.2024

Uzávierka prihlášok:

15.05.2024

Vyhodnotenie súťaže

najneskôr do: .31.05.2024

Atribúty, ktoré by mal návrh nového loga „Industriálne dedičstvo V4“ spĺňať:

 • Atraktívne, originálne a pútavé
 • Moderné, aktuálne s nadčasovým dizajnom
 • Dizajnovo stvárnené s vysokou výpovednou hodnotou
 • Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť
 • Rešpekt k industriálnemu dedičstvu
 • Vyzdvihnutie jeho potenciálu pre udržateľný rozvoj a variabilnosť konverzií
 • Univerzálnosť použitia loga v medzinárodnom kontexte všetkých krajín V4

Podmienky zaradenia a prihlasovanie do súťaže

 1. Do súťaže sa nemôže zapojiť študent mladší ako 16 rokov a starší ako 26 rokov (vrátane 26 rokov) (ďalej len „súťažiaci alebo účastník“) nahraním návrhu loga prostredníctvom google registračného formulárazverejneného tu a na webovej stránke občianskeho združenia Design factory a Fakulty architektúry a dizajnu STU.
 2. Pred nahraním dokumentov do súťaže je potrebné aby súťažiaci po zadaní e-mailovej adresy vyplnil formulár. Vyplnením formulára súťažiaci súhlasí s podmienkami súťaže.

Kontaktná osoba pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok:

Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.,

hain@designfactory.sk, vladimir.hain@stuba.sk, tel.: +421 904 471 618

Porota – Hodnotiaca komisia

Všetky doručené návrhy vyhodnotí a najlepšie 3 z nich vyberie 5 členná odborná porota v zložení:

 • Ing. arch. Zuzana Zacharová – Design factory, o.z. (predsedníčka poroty)
 • doc. Milan Lukáč, akad. soch. – vedúci Ústavu výtvarnej tvorby a multimédií FAD STU
 • Ing. Michal Brašeň, ArtD. – Ústav dizajnu FAD STU – art director – MAD HAND, art & design
 • akad. mal. Milan Pagáč – riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave
 • doc. Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. – vedúci ateliéru Data[LAB] – FAD STU

Prizvaný člen poroty:

 • doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. – expert na industriálne dedičstvo

 

Členovia poroty a zástupcovia vyhlasovateľ ani ich rodinný príslušníci nesmú byť účastníkmi súťaže. Porota posúdi návrhy bezprostredne po uzávierke súťaže a v poradí 3 najlepšie návrhy odporučí delegovaným zástupcom 3 partnerských krajín pre vyhlásenie výsledkov do: 31.5.2024

Výhra

Vyhlasovateľ verejnej neanonymnej súťaže sa zaväzuje autorom víťazných návrhov zaplatiť finančnú odmenu v celkovej výške 500 EUR.

 1. Miesto 250 €.
 2. Miesto 150 €.
 3. Miesto 100 €.

Šírenie/propagácia výsledkov súťaže

Súťaž prispeje k rozvoju povedomia študentov aj verejnosti o dôležitosti industriálneho dedičstva v regióne V4.

Propagácia výsledkov súťaže bude zabezpečená formou putovnej výstavy spracovanej pod kurátorskou záštitou designfactory, o.z., ktorá bude realizovaná na FAD STU a taktiež počas Industrial days 2024.

Výsledky súťaže prispejú nielen k propagácii a interpretácii Industriálneho dedičstva originálnym spôsobom, ale aj svojim vizuálom. Ale aj k podnieteniu a zvýšeniu návštevnosti týchto unikátnych technických pamiatok mladými ľuďmi.

Zapoj sa aj Ty!

Projekt podporili:

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.

Partneri projektu:

  

 

 

 

 

… prvé stretnutie k projektu sa uskutočnilo online (vytvorené 22. 1. 2024)
… project kick-off was held online (posted 22 January 2024)

Dňa 22. januára 2024 sa uskutočnilo online úvodné stretnutie projektu Vyšehradského fondu „Propagácia priemyselného dedičstva V4 pre ochranu a cestovný ruch (22330253)“. Cieľom projektu je propagovať spoločnú históriu a kultúrne dedičstvo regiónu V4 prezentáciou priemyselného dedičstva, oblasti, ktorá je menej preskúmaná, ale má významný sociálno-ekonomický vplyv.

On 22 January 2024, the kick-off meeting of the Visegrad Fund project „Promoting V4 industrial heritage for conservation and tourism (22330253)” was held online. The project aims to promote the common history and cultural heritage of the V4 region by showcasing its industrial heritage, an area that is less in focus but has a significant socio-economic impact.

1

Úvodného stretnutia sa zúčastnili tri partnerské organizácie: Industrial Heritage Hungary (Aviscon Ltd.), Budapešť (HU), Výskumné centrum priemyselného dedičstva FA ČVUT Praha (CZ) a Design factory (DF) (SK), diskutovali o rozsahu, výsledkoch a plánovaní projektu, ako aj o administratívnych výzvach projektu a nasledovať budú ďalšie podobné stretnutia v online priestore.

At the kick-off meeting, three partner organisations: Industrial Heritage Hungary (Aviscon Ltd.), Budapest (HU), Research Centre for Industrial Heritage FA CTU Prague (CZ) and Design factory (DF) (SK), discussed the scope, deliverables and timing as well as administrative matters of the project and agreed to meet on-line regularly.

2

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Ak sa chcete dozvedieť viac o cieli projektu, rozsahu, výstupoch, načasovaní a partneroch konzorcia, navštívte webovú stránku projektu.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

To read more about the project objective, scope, deliverables, timing and the consortia partners, please, visit the project’s website.

***

Online: 2024-01-22 16.15h-17.15

Participants / účastníčky a účastníci:

Károly Teleki (IndustrialheritageHungary – Aviscon Ltd)
Zuzana Zacharova (Design Factory)
Ivica Horáková (Design Factory)
Vladimir Hain (Design Factory)
Benjamin Fragner (Research Centre for Industrial Heritage FA CTU)
Lukas Beran (Research Centre for Industrial Heritage FA CTU)
Jan Zikmund (Research Centre for Industrial Heritage FA CTU)

>>more information about the project<<

vf-logo