design factory logo

aukcia súčasného umenia

2 - 11 October 2006
auction of contemporary Slovak art
organisers: Center for Contemporary Art Foundation, Sotheby's, design factory

Beneficiary auction of contemporary art 2006 took place in design factory for its second time. The objective of the auction and the foundation is to deepen interest for contemporary Slovak art and activate those, who are attracted by the idea of philanthropy in art and culture. Collecting is an investment into oneself as well as a support of the development of contemporary culture. The fourth year continued the series of successful auctions, thanks to which we already know the first modern art collectors in Slovakia and the world of art has moved in a new direction.

›sk‹ ›en‹ Poster Auction of contemporary art

2. - 11. október 2006
benefičná aukcia súčasného slovenského umenia
organizátori: Nadácia - Centrum súčasného umenia, Sotheby's, design factory

Benefičná aukcia súčasného umenia sa v roku 2006 v priestoroch design factory uskutočnila už po druhýkrát. Cieľom akcie i nadácie je prehlbovať záujem o súčasné slovenské umenie a zároveň aktivizovať tých, ktorým myšlienka rozvoja filantropie v oblasti umenia a kultúry nie je cudzia. Zberateľstvo je investíciou do seba, ale taktiež je podporou rozvoja súčasnej kultúry. Štvrtý ročník nadviazal na sériu úspešných aukcií, vďaka ktorým sa už sformovali prvé okruhy zberateľov a svet súčasného umenia sa pootvoril a pohol novým smerom.

›sk‹ ›en‹ Plagát Aukcia súčasného umenia

«