design factory logo

autoboom sk

24 June - 16 July 2006
exhibition of transport design
organisers: Slovak Design Center, design factory

The exhibition covered perspective production of the Transport design atelier (TDA) of the University of Fine Arts. Its objective was to point out for the first time many opportunities of cooperation between schools and producers. Except from student works, curators have chosen designs by Štefan Klein, head of TDA, whose works are produced by Slovak and international companies. The exhibition also held a seminar ”transport design - education and practice” and also a presentation on the history of automobile industry in Slovakia.

›sk‹ Tlačová správa Autoboom SK
›sk‹ Pozvánka Autoboom SK/1
›sk‹ Pozvánka Autoboom SK/2

24. jún - 16. júl 2006
interaktívna inštalácia
organizátori: Slovenské centrum dizajnu, design factory

Výstava mapovala perspektívnu produkciu ateliéru s výučbou transport dizajnu VŠVU. Cieľom bolo prvýkrát komplexne predstaviť, akým smerom sa uberá oblasť transport dizajnu na Slovensku a zároveň poukázať na nemalé možnosti vzájomnej spolupráce odborných škôl s konkrétnymi výrobcami. Okrem študentských prác kurátori zaradili návrhy Štefana Kleina, vedúceho ateliéru transport dizajnu, ktoré sa dostali do sériovej výroby slovenských i zahraničných firiem. Súčasťou výstavného konceptu bol seminár na tému ”Transport dizajn - vzdelávanie a prax” a tiež prednáška o histórii automobilového dizajnu na Slovensku.

›sk‹ Tlačová správa Autoboom SK
›sk‹ Pozvánka Autoboom SK/1
›sk‹ Pozvánka Autoboom SK/2

«