design factory logo

ján hlavatý

2 - 8 February 2006
exhibition of paintings

The exhibition showed the collection of recent works by Jan Hlavaty, contemporary Slovak painter. In his work the author develops a dynamic painting program, influenced by expressive forms of creative language, close to the forms of new expressionism that evolved in German ”wild painting” and in figurative-abstract paintings by artist from CoBrA group.

›sk‹ Invitation Ján Hlavatý

2. - 8. február 2006
výstava výtvarných diel

Výstava predstavila kolekciu novších diel súčasného slovenského maliara Jána Hlavatého. Autor vo svojej tvorbe rozvíja dynamický maliarsky program, ovplyvnený expresívnymi formami výtvarného jazyka. Najbližšie sú mu podoby nového expresionizmu, tak ako sa formovali v štýle nemeckej ”divokej maľby” a vo figuratívno-abstraktnej maľbe umelcov okruhu CoBrA.

›sk‹ Pozvánka Ján Hlavatý

«